Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Bestaand scherm Brunssummerheide

Herberekening van het effect van de snelheidsmaatregel

 

 

De snelheidsmaatregel (maximaal 100 km/u overdag) leidt tot meer verkeer op sommige wegen, onder andere op de Buitenring Parkstad Limburg (N300); en daarmee tot toename van de depositie op verscheidene hexagonen op de Brunssum­merheide, ook na mitigatie met de geschatte opbrengsten van de warme sanering varkenshoude­rij. Om deze resterende toename (na mitigatie met de geschatte opbrengsten van de warme sanering varkens­houderij) te mitigeren wil de overheid daar “lucht­schermen” plaatsen, die zouden moe­ten leiden tot een netto ver­laging van de depositie op die hexa­gonen. Bij de doorrekening van het effect van deze mitigerende maatregel (de voorgenomen schermen) is ook het effect van een al bestaand scherm meegenomen als mitigerende maatre­gel. Dat is niet correct, want de aanwezigheid van dat scherm houdt geen verband met de snelheidsmaatregel. Voor één van de hexagonen waarop niet uitgesloten is dat de snelheidsmaatregel significante negatieve effecten heeft is een herberekening uitgevoerd. Het blijkt dat de verlaging van de stikstofdepositie ten gevolge van de nieuw te plaatsen schermen op dat hexagoon aanzienlijk kleiner is dan de verhoging van de stikstof­depositie ten gevolge van de snelheidsmaatregel. Een toename van de depositie als gevolg van de snelheids­maatregel valt dan ook niet met zekerheid uit te sluiten.

 

 

­

 

­