Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Toename van het effect van de snelheidsmaatregel

door veranderde emissiefactoren NH3

 

 

De stikstofdepositie ten gevolge van het verkeer op een deel van de A1 door de Veluwe is be­rekend op een raai van rekenpunten voor het zichtjaar 2030, op basis van de emissie­factoren voor stikstof zoals voorge­schreven voor 15 oktober 2020 en na die datum. Ge­concludeerd wordt dat het effect in berekeningen van voor 15 oktober 2020 circa 1/3 is van het effect op grond van de berekeningen na wijziging van de emissie­factoren per 15 oktober 2020. De voor­geschreven emissiefactoren zijn nogal speculatief. De “vulling” van het stikstofregistratiesys­teem (SSRS) is dat daardoor ook, zoals blijkt uit het feit dat de bijdrage aan het SSRS door de maatregel van verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u van de ene op de andere dag verdrievoudigd is. De stikstofbere­keningen voor het Tracébesluit Ring Utrecht zijn gedaan op 15 okto­ber, de eerste dag waarop het aangepaste AERIUS 2020 beschikbaar kwam, waar­door per die datum het SSRS driemaal meer ruimte biedt voor stikstofdepositie van projecten. Een gedegen onderbouwing van de veranderde emissiefactoren ontbreekt.

 

Addendum

Dit is een addendum op het rapport gedateerd 27 januari 2021. Op 16 maart 2021 heeft het RIVM nieuwe emissiefactoren vastgesteld. In dit addendum worden die besproken. De gevolgen daarvan zijn in dit addendum opgenomen op 22 maart 2021. In september 2021 heeft TNO een whitepaper gepubliceerd, waarvan de conclusies op 21 september 2021 aanleiding gaven tot een aanvulling in dit addendum.

 

 

­

 

­