Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Stikstofdepositie tgv Wegverkeer Logistiek Park Moerdijk

Op basis van beschikbare verkeersgegevens

De afronding van Logistiek Park Moerdijk zal de stikstofemissie door wegverkeer doen toene­men. De berekening van de resulterende depositietoe­name is uitgevoerd met AERIUS, waar­door het foutieve model SRM2 is gebruikt. In deze studie wordt onderzocht hoe de berekende depositie in de gebruiksfase verandert als het betere model OPS wordt gebruikt. Helaas werden de daarvoor benodigde verkeersgegevens niet beschikbaar gesteld. Daarom is gerekend met een deelbestand, afgeleid uit de bijlagen bij het projectbesluit. Dat deelbestand beschrijft slechts de helft van de toename van de wegverkeersemissies. Desondanks blijkt tot op grote af­stand significante toename van de depositie op te treden; in de berekeningen met SRM2 zijn die volledig buiten beeld gebleven omdat SRM2 slechts tot op 5 km afstand rekent.

 

Addendum

­

Op 10 augustus hebben wij gerapporteerd over dit onderwerp (in rapport “G10”). De Provincie Noord-Brabant heeft nu een derde versie van het verkeersnetwerk ter beschikking gesteld. In dat netwerk zijn de fouten ten gevolge van het rekenen met SRM2 in AERIUS nog veel groter dan in het netwerk dat in G10 is gebruikt. Omdat de grootte-orde van die fouten overeenkomt met de voorspellingen uit G10 is er nu geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van het netwerk, maar we hebben het nieuwe netwerk vanwege tijdsdruk niet verder geverifieerd.

 

Wel bood het nieuwe netwerk een mooie casus om aan te tonen dat wegsegmenten waar de verkeersintensiteit met minder dan 500 motorvoertuigen per dag verandert niet louter op grond van dat criterium mogen worden weggelaten uit het netwerk.

Alle conclusies uit G10 blijven staan, en de hoofdconclusie, te weten dat het gebruik van SRM2 om de verkeersbijdrage aan stikstofdepositie te berekenen ongeoorloofd is, is nu des te harder onderbouwd. Tevens is de nevenconclusie dat wegvakken met een intensiteitsverandering van 500 mvt/dat niet mogen worden veronachtzaamd nu getalsmatig hard gemaakt.

­