Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Depositie op Natura 2000 ten gevolge van de reconstructie
van de N629

In de Regeling Natuurbescherming heeft de minister voorgeschreven dat AERIUS Calculator gebruikt wordt om de stikstofdepositie van een wegenproject in kaart te brengen. AERIUS rekent voor wegprojecten met het model SRM2. SRM2 zet de bijdrage van het project aan de depositie op nul op afstanden groter dan 5 km van het projectgebied. Het gevolg is dat AERIUS geen significante bijdrage op Natura 2000 gebieden berekent voor het wegproject N629. Toch geeft dat project significante bijdragen tijdens de aanlegfase. Door gebruik te maken van OPS, het AERIUS moduul dat geen afkapping op 5 km kent, blijkt dat de depositie door de werkzaamheden tijdens de aanleg, in 2021, op het Natura 2000 gebied de Langstraat, tenminste 0,94 mol/ha/jr is. Dat is dusdanig hoog dat he  project niet uitgevoerd kan worden zonder hetzij aanvullend onderzoek hetzij aanvullende maatregelen.

­

 

­