Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Veranderingen in stikstofdepositie ten gevolge van de verbreding van de Ring Utrecht

 

 

 

Door de verbreding van de Ring Utrecht wordt extra autoverkeer aangetrokken. De toename van de stikstofdepositie daardoor in enkele stikstofgevoelige gebieden bij het projectgebied is geschat met behulp van het rekeninstrument Aerius. Op enkele rekenpunten neemt de stikstofdepositie met meer dan 30 mol/ha/j toe. Het betreft punten in EHS gebieden met beheerstype N14.03 (haagbeuken- en essenbos) en N17.03 (park- en stinzenbos).

Omdat Aerius de bijdrage van bronnen die verder dan 5 km van het rekenpunt verwijderd liggen veronachtzaamt, onderschat Aerius de depositie. Bovendien veronderstelt Aerius dat er geen depositie is als het rekenpunt verder dan 3 km van de dichtstbijzijnde bron ligt. Bij een theoretisch, geïdealiseerd, wegvak wordt gevonden dat daarmee de depositie een factor 1,43 wordt onderschat. In een realistische situatie wordt zelfs een factor 2 gevonden. Bovendien werd gevonden dat de door Aerius gebruikte methode voor de berekening van depositie dichterbij dan 3 km, te weten SRM2, aanzienlijk lagere depositie geeft dan de meer generieke “puntbronbenadering”. De laatste lijkt betrouwbaarder, maar daarover bestaat geen zekerheid.

 

Onderstaande tabel vat de resultaten voor een aantal rekenpunten in het projectgebied, in de EHS samen. In de naamgeving van de rekenpunten is het habitattype verwerkt.

 

 

 

­

 

­